Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ Thánh Tâm Nhân Hậu Las Vegas Kỷ Niệm 13 Năm
 Ngày 5 Tháng 1 Năm 2012