Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thứ Sáu Tuần Thánh - Nghi Thức Tôn Vinh Thánh Giá
 Ngày 6 Tháng 4 Năm 2012