Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thứ Bảy Tuần Thánh - Nghi Thức Vọng Phục sinh
 Ngày 7 Tháng 4 Năm 2012