Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Las Vegas
 Ngày 7 Tháng 1 Năm 2012