Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Đại Lễ Phục Sinh
 Ngày 8 Tháng 4 Năm 2012