Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Las Vegas khoá 515
 Ngày 8 Tháng 1 Năm 2012