Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Lễ Khánh Thành 2 Tượng Đài “Thánh Cả Giuse” và “Đức Mẹ Sầu Bi"
 Ngày 9 Tháng 9 Năm 2012