Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Hội Xuân Quý Tỵ 2013 tại Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
 Ngày 10 tháng 2 Năm 2013