Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Kỷ Niệm 14 Năm Thành Lập Liên Đảo Têrêsa Las Vegas
 Ngày 10 tháng 1 Năm 2013