Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thứ Tư Lễ Tro
 Ngày 13 tháng 2 Năm 2013