Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
khoá Căn Bản # 546 CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình tại ĐT MLV / LV
 Ngày 13 tháng 1 Năm 2013