Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Ngày PICNIC Song Nguyền ở Orange county, CA
 Ngày 13 tháng 7 Năm 2013