Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thánh Lễ An Táng cho Cụ Cố Têrêsa Phạm Thị Ngát
Ngày 14 tháng 12 Năm 2013