Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Tham Quan Nhà Thờ Kiếng ở Garden Grove, CA
 Ngày 14 tháng 7 Năm 2013