Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Tĩnh Tâm: Thánh Giuse – Mẫu Gương Khiêm Nhường
 Ngày 15 tháng 6 Năm 2013