Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Khai Giảng Lớp Việt Ngữ
 Ngày 15 tháng 9 Năm 2013