Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang: TĨNH TÂM & THÁNH LỄ
 Ngày 17-18 tháng 8 Năm 2013