Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Ephata II "Be Opened" - Hãy Mở Ra
 Ngày 19.20.21 tháng 4 Năm 2013