Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Tiệc Tri Ân
 Ngày 1 Tháng 11 Năm 2013