Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Bế Mạc Đại Hội Mẹ La vang 2013 Kỳ VI - VỀ BÊN MẸ TẠ ƠN CHÚA
 Ngày 20 Tháng 10 Năm 2013