Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thánh Lễ Ban Phép Thêm Sức
 Ngày 23 tháng 6 Năm 2013