Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Bổn Mạng Thiếu Nhi Thánh Thể Đoàn Tôma Thiện Las Vegas
 Ngày 24 Tháng 11 Năm 2013