Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Đọc Kinh Cầu Nguyện và Dâng Thánh Lễ cho Maria Jenny Hằng
 Ngày 28 tháng 7 tới Ngày 2 tháng 8 Năm 2013