Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thánh Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa (Lễ Chiều)
 Ngày 2 tháng 6 Năm 2013