Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Hình Ảnh Vọng Phục Sinh & Phục Sinh
 Ngày 30.31 tháng 3 Năm 2013