Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thánh Lễ An Táng cho Maria Jenny Hằng
Ngày 3 tháng 8 Năm 2013