Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Sinh Hoạt Cộng Đoàn & Thăm Viếng Nghĩa Trang
 Ngày 3 Tháng 11 Năm 2013