Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Tĩnh Tâm: Mẹ Maria – Mẫu Gương Yêu Thương
 Ngày 4 & 5 tháng 5 Năm 2013