Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Khai Giảng Lớp Giáo Lý Song Ngữ
 Ngày 8 tháng 9 Năm 2013