Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Chuẩn Bị Đại Hội Mẹ La Vang 2013 - VỀ BÊN MẸ TẠ ƠN CHÚA
 12 & 13 Tháng 10 Năm 2013