Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Giáo Xứ ĐMLV Đón Tiếp Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
 Ngày 10.11 tháng 3 Năm 2014