Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Ngày Hiền Mẫu
 Ngày 11 tháng 5 Năm 2014