Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Chúa Nhật Lễ Lá 2014
 Ngày 13 tháng 4 Năm 2014