Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Khai Giảng Các Lớp Việt Ngữ
 Ngày 14 tháng 9 Năm 2014