Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
LỄ ĐỨC MẸ NÚI CAMÊLÔ tại ĐTMLV Las Vegas
 Ngày 15 tháng 7 Năm 2014