Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Trại Hào Hùng
 Ngày 16.17.18 tháng 5 Năm 2014