Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Chuẩn Bị cho Đại Hội La vang 2014: "CÙNG MẸ SỐNG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN"
 Ngày 16 Tháng 10 Năm 2014