Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thứ Năm Tuần Thánh 2014
 Ngày 17 tháng 4 Năm 2014