Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thứ Sáu Tuần Thánh 2014
 Ngày 18 tháng 4 Năm 2014