Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Vọng Phục Sinh 2014
 Ngày 19 tháng 4 Năm 2014