Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Kỷ Niệm Thiên Chức Linh Mục: Cha Quang (23 năm) & Cha Trọng (45 năm)
 Ngày 1 tháng 6 Năm 2014