Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Đại Lễ Chúa Phục Sinh 2014
 Ngày 20 tháng 4 Năm 2014