Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam tại Garden Grove, CA
 Ngày 20 tháng 6 Năm 2014