Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Trại Huấn Luyện Đội Trưởng
 Ngày 20 tháng 9 Năm 2014