Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
TNTT Tôma Thiện Sinh Hoạt Tại Công Viên
 Ngày 22 tháng 2 Năm 2014