Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Rước Lễ Lần Đầu
 Ngày 25 tháng 5 Năm 2014