Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa
 Ngày 27 tháng 4 Năm 2014