Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Happy Thanksgiving - Mừng Lễ Tạ Ơn
 Ngày 27 Tháng 11 Năm 2014