Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam
 Ngày 30 tháng 4 Năm 2014