Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang Las Vegas
Ngày 3 tháng 8 Năm 2014